الصاق متخصص گوش و حلق و بینی

متخصص گوش و حلق و بینی

متخصص گوش و حلق و بینی : بیماری های مرتبط با سر وگردن با زندگی انسان در ارتباط است ، همچنین به علت اینکه این نواحی در دید هستند زیبایی آن ها نیز مهم است.

Call Now Button