الصاق سنگ-های-غدد-بزاقی

سنگ های غدد بزاقی

سنگ های غدد بزاقی : غدد بزاقی به بلعیدن آسان تر غذا و عدم خشکی مخاط دهان کمک می کنند همچنین غدد بزاقی دارای املاح ضدباکتری و آنزیم های گوناگونی هستند که می توانند نقش محافظتی داشته باشند.

Call Now Button