الصاق جراحی-بینی-در-افراد-سیگاری

جراحی بینی در افراد سیگاری

جراحی بینی در افراد سیگاری : تمامی متقاضیان سیگار می دانند که قبل و بعد از انجام جراحی بینی باید از کشیدن سیگار ، مشروبات الکی و هر دخانیات دیگری پرهیز کنید .

Call Now Button