الصاق جراحی-بینی-به-روش-بسته

جراحی بینی به روش بسته

جراحی بینی به روش بسته : جراح بینی برای انجام تغییرات بر روی ساختار بینی از دو روش استفاده می کند ، جراحی بینی ، به روش باز یا به روش بسته انجام می شود.

Call Now Button